AVALDATUD :

RT I 1995, 12, 122

REDAKTSIOON :

RK s 08.12.98 nr. 117

RK s 18.10.95 nr.77 j›ust.20.11.95

RT I 1995, 83, 1442

 

------------------------------------------------------------------------

 

KODAKONDSUSE SEADUS

 

Vastu v›etud 19. jaanuaril 1995.

 

1. peatźkk

 

†ldsŠtted

 

Paragrahv 1. Eesti kodanik

 

(1) Eesti kodanik on isik, kes kŠesoleva seaduse j›ustumisel on Eesti kodakondsuses, samuti isik, kes on kŠesoleva seaduse alusel omandanud, saanud v›i taastanud Eesti kodakondsuse.

 

(2) Eesti kodanik ei v›i olla samal ajal m›ne muu riigi kodakondsuses.

 

Paragrahv 2. Eesti kodakondsuse omandamine, saamine, taastamine ja kaotamine 

 

(1) Eesti kodakondsus:

1) omandatakse sźnniga;

2) saadakse naturalisatsiooni korras;

3) taastatakse isikule, kes on kaotanud Eesti kodakondsuse alaealisena;

4) kaotatakse Eesti kodakondsusest vabastamise, selle Šrav›tmise v›i m›ne muu riigi kodakondsuse vastuv›tmisega.

 

(2) Eesti kodakondsus omandatakse, saadakse, taastatakse ja kaotatakse kŠesolevas seaduses sŠtestatud tingimustel ja korras.

 

Paragrahv 3. Mitme kodakondsuse vŠltimine

 

Isik, kes lisaks Eesti kodakondsusele omandab sźnniga ka m›ne muu riigi kodakondsuse, peab 18-aastaseks saamisel kolme aasta jooksul loobuma kas Eesti v›i m›ne muu riigi kodakondsusest.

 

Paragrahv 4. Kodakondsustunnistus

 

Eesti kodakondsuse saanud v›i taastanud isikule antakse kŠesolevas seaduses sŠtestatud korras kodakondsustunnistus.

 

2. peatźkk

 

Eesti kodakondsuse omandamise ja saamise tingimused

 

Paragrahv 5. Eesti kodakondsuse omandamine sźnniga

 

(1) Sźnniga omandab Eesti kodakondsuse:

1) laps, kelle sźndimise ajal vŠhemalt źks tema vanematest on Eesti kodakondsuses;

2) pŠrast isa surma sźndinud laps, kelle isa oli surma hetkel Eesti kodakondsuses.

 

(2) Eestis leitud laps, kelle vanemad ei ole teada, tunnistatakse lapse eestkostja v›i eestkosteasutuse taotlusel kohtu korras Eesti kodakondsuse omandanuks sźnniga, kui ei ole t›endatud, et laps on m›ne muu riigi kodakondsuses.

 

(3) Kelleltki ei tohi v›tta sźnniga omandatud Eesti kodakondsust.

 

Paragrahv 6. Tingimused Eesti kodakondsuse saamiseks

 

VŠlismaalane, kes soovib saada Eesti kodakondsust, peab:

1) olema vŠhemalt 15-aastane;

2) olema viibinud alalise elamisloa alusel Eestis vŠhemalt viis aastat enne Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse esitamise pŠeva ja źks aasta pŠrast sooviavalduse registreerimisele jŠrgnevat pŠeva;

3) oskama eesti keelt vastavalt kŠesoleva seaduse paragrahvis 8 sŠtestatud n›uetele;

4) tundma Eesti Vabariigi p›hiseadust ja kodakondsuse seadust vastavalt kŠesoleva seaduse paragrahvis 9 sŠtestatud n›uetele;

5) omama legaalset pźsivat sissetulekut, mis tagab tema ja tema źlalpeetavate Šraelamise;

6) olema lojaalne Eesti riigile;

7) andma vande: ŇTaotledes Eesti kodakondsust, t›otan olla ustav Eesti p›hiseaduslikule korrale.Ó

 

Paragrahv 7. Legaalne pźsiv sissetulek

 

Legaalseks pźsivaks sissetulekuks loetakse:

1) seaduslikult teenitud tasu tšš-, teenistus- v›i tsiviil›igusliku lepingu v›i liikmelisuse alusel;

2) seaduslikust Šritegevusest v›i omandist saadav tulu;

3) pension;

4) stipendium;

5) elatis;

6) riiklikud toetused, sealhulgas tšštu abiraha ning lastetoetus;

7) źlalpidamine Eestis legaalse pźsiva sissetulekuga perekonnaliikmelt.

 

Paragrahv 8. Eesti keele oskuse n›uded ja hindamine

 

(1) Eesti keele oskus kŠesoleva seaduse m›istes on eesti źldkeele igapŠevaeluks vajalik oskus.

 

(2) Eesti keele oskuse n›uded on jŠrgmised:

1) kuuldu m›istmine (ametlik avaldus ja teadaanne; ohu- ja hoiatusteated, uudised, sźndmuste kirjeldused ja nŠhtuste seletused);

2) k›nelemine (vestlus ja jutustus; kźsimuste, seletuste, oletuste ja kŠskude esitamine; arvamuse avaldamine; soovide vŠljendamine);

3) loetu m›istmine (ametlik avaldus ja teadaanne; avalik teade, uudis, nŠidisvorm, ajakirjanduslik artikkel, s›num, kataloog, kasutusjuhend, liiklusteave, kźsitlus, protokoll, eeskiri);

4) kirjutamine (avalduse, volituse, seletuskirja, eluloo kirjutamine; ankeedi, elukondliku blanketi, testi tŠitmine).

 

(3) Eesti keele oskust hinnatakse eksamil. Eksami lŠbiviimise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

 

(4) Eksami sooritanud isikule antakse vastav tunnistus.

 

(5) Eksamit ei pea sooritama isik, kes on omandanud eesti keeles p›hi-, kesk- v›i k›rghariduse.

 

Paragrahv 9. Eesti Vabariigi p›hiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise n›uded ja hindamine 

 

(1) Isik, kes soovib saada Eesti kodakondsust, peab tundma:

1) Eesti riigikorra p›hialuseid, mis on sŠtestatud Eesti Vabariigi p›hiseaduse I ja III peatźkis;

2) igaźhe p›hi›igusi, vabadusi ja kohustusi, mis on sŠtestatud Eesti Vabariigi p›hiseaduse II peatźkis;

3) Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtu pŠdevust vastavalt Eesti Vabariigi p›hiseadusele;

4) Eesti kodakondsuse omandamise, saamise, taastamise ja kaotamise tingimusi ning korda vastavalt kodakondsuse seadusele.

 

(2) Eesti Vabariigi p›hiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmist hinnatakse eksamil, mis toimub eesti keeles. Eksami lŠbiviimise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

 

(3) Eksami sooritanud isikule antakse vastav tunnistus.

 

Paragrahv 10. Eesti kodakondsuse saamine eriliste teenete eest

 

(1) KŠesoleva seaduse Paragrahv 6 punktides 2-4 sŠtestatud tingimused v›idakse jŠtta kohaldamata isiku puhul, kes viibib pźsivalt Eestis ja kellel on erilisi teeneid Eesti riigi ees.

 

(2) Erilisteks teeneteks loetakse saavutusi teaduse, kultuuri, spordi v›i muul alal, mis on t›stnud Eesti rahvusvahelist mainet.

 

(3) Eesti kodakondsus v›idakse eriliste teenete eest anda mitte rohkem kui kźmnele isikule aastas.

(RK s 18.10.95 nr. 77 j›ust.20.11.95 - RT I 1995, 83, 1442)

 

(4) Ettepaneku Eesti kodakondsuse andmiseks eriliste teenete eest v›ib teha Vabariigi Valitsuse liige.

 

(5) Eesti kodakondsuse andmist eriliste teenete eest peab Vabariigi Valitsus p›hjendama.

 

Paragrahv 11. Pźsivalt Eestis viibimine

 

Pźsivalt Eestis viibimine kŠesoleva seaduse m›istes on seaduslik Eestis viibimine vŠhemalt 183 pŠeva aastas, kusjuures Eestist eemalviibimine ei v›i aastas źletada 90 pŠeva jŠrjest.

 

Paragrahv 12. Eesti kodakondsuse saamiseks esitatavad dokumendid

 

(1) Isik esitab Eesti kodakondsuse saamiseks omakŠeliselt eesti keeles kirjutatud sooviavalduse, milles on mŠrgitud:

 

1) ees- ja perekonnanimi;

2) andmed ees- ja perekonnanime muutmise kohta;

3) sźnniaeg ja -koht;

4) emakeel;

5) kodakondsus;

6) elukoht;

7) ustavusvanne vastavalt kŠesoleva seaduse paragrahv 6 punktile 7;

8) allkiri.

 

(2) Isik esitab lisaks sooviavaldusele:

 

1) kaks fotot (4x5 cm);

2) isikut ja kodakondsust t›endavad dokumendid;

3) dokumendi, mis t›endab, et isik viibib Eestis vastavalt kŠesolevas seaduses sŠtestatud tingimustele;

4) omakŠeliselt eesti keeles kirjutatud elulookirjelduse, milles on mŠrgitud taotleja teenistuskŠik, Eestisse elama asumise aeg ja asjaolud, temaga koos saabunud isikud, taotleja perekonnaseis ja selle muudatused Eestis elamise ajal, k›ik senised elukohad Eestis, andmed lŠhedaste sugulaste kohta, samuti seosed vŠlisriikide s›javŠe-, luure- ja julgeolekuorganisatsioonidega; Eestis sźndinul lisaks vanemate Eestisse elama asumise aeg ja asjaolud;

5) haridust ja teenistuskŠiku t›endavad dokumendid;

6) t›endi legaalse pźsiva sissetuleku kohta;

7) eesti keele oskuse tunnistuse vastavalt kŠesoleva seaduse paragrahvile 8 v›i eestikeelse p›hi-, kesk- v›i k›rghariduse omandamist t›endavad dokumendid;

8) Eesti Vabariigi p›hiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise tunnistuse vastavalt kŠesoleva seaduse paragrahvile 9;

9) riigil›ivu tasumise kviitungi.

 

3. peatźkk

 

Alaealisena Eesti kodakondsuse saamise tingimused

 

Paragrahv 13. Alaealisena Eesti kodakondsuse saamine

 

(1) Alla 15-aastane alaealine saab Eesti kodakondsuse, kui seda taotlevad alaealisele tema vanemad, kes on Eesti kodakondsuses, v›i Eesti kodakondsuses olev vanem notariaalselt t›estatud kokkuleppel Eesti kodakondsuses mitteoleva vanemaga v›i alaealist źksi kasvatav vanem v›i lapsendaja, kes on Eesti kodakondsuses.

[08.12.1998]

 

(2) Alla 15-aastane alaealine, kellele vastavalt kŠesoleva paragrahvi 1. l›ikele taotletakse Eesti kodakondsust, peab viibima pźsivalt Eestis ning olema vabastatud senisest kodakondsusest v›i tunnistatud kodakondsuseta isikuks v›i peab olema t›endatud, et ta vabastatakse senisest kodakondsusest seoses Eesti kodakondsuse saamisega.

 

(3) Alla 15-aastane alaealine, kelle vanemad on surnud, tunnistatud teadmata kadunuks v›i teov›imetuks v›i kelle vanematelt on v›etud vanema ›igused, saab Eesti kodakondsuse eestkosteasutuse v›i alaealise Eesti kodakondsuses oleva eestkostja taotlusel, kui alaealine viibib pźsivalt Eestis ning ei ole t›endatud, et ta on m›ne muu riigi kodakondsuses, v›i t›endatakse, et ta vabastatakse muu riigi kodakondsusest seoses Eesti kodakondsuse saamisega.

 

(4) Alla 15-aastane alaealine, kes on sźndinud Eestis pŠrast 1992. aasta 26. veebruari, saab Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras, kui: 

 

1) seda taotlevad temale vanemad, kes sooviavalduse esitamise hetkeks on elanud Eestis seaduslikult vŠhemalt viis aastat ja keda źkski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks; 

 

2) seda taotleb temale teda źksi kasvatav vanem v›i lapsendaja, kes sooviavalduse esitamise hetkeks on elanud Eestis seaduslikult vŠhemalt viis aastat ja keda źkski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks. 

 

(5) Alla 15-aastane alaealine, kellele vastavalt kŠesoleva paragrahvi 4. l›ikele taotletakse Eesti kodakondsust, peab viibima pźsivalt Eestis ning źkski riik ei v›i olla pidanud teda kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks. 

 

(6) KŠesoleva paragrahvi 4. l›ikes sŠtestatud mŠŠratlus isikutest, keda źkski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks, h›lmab ka isikuid, kes olid enne 1991. aasta 20. augustit NSV Liidu kodanikud ja keda źkski muu riik ei ole pidanud kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks.

[08.12.1998]

 

Paragrahv 14. Alaealisena Eesti kodakondsuse saamine koos vanema v›i lapsendajaga

 

Alla 15-aastane alaealine saab koos oma Eesti kodakondsust taotleva vanema v›i lapsendajaga Eesti kodakondsuse vanemate v›i alaealist źksi kasvatava vanema v›i lapsendaja taotlusel, kui alaealine viibib pźsivalt Eestis ning on vabastatud senisest kodakondsusest v›i vabastatakse sellest seoses Eesti kodakondsuse saamisega v›i on tunnistatud kodakondsuseta isikuks. ¤ 141. Alaealist źksi kasvatav vanem 

[08.12.1998]

 

Alaealist źksi kasvatavaks loetakse vanem, kui: 

 

1) lapse sźnniaktis puudub kanne teise vanema kohta v›i see on tehtud vanema źtluse alusel; 

 

2) teiselt vanemalt on v›etud vanema ›igused; 

 

3) teine vanem on seadusega kehtestatud korras tunnistatud tagaotsitavaks ja ta on olnud tagaotsitav źhe aasta jooksul; 

 

4) teine vanem on tunnistatud teov›imetuks v›i teadmata kadunuks; 

 

5) teine vanem on surnud; 

 

6) vanemate abielu ei ole s›lmitud v›i jŠi laps abielu lahutamisel Eestis elava vanema juurde, kusjuures teine vanem ei ela Eestis ning on kaotanud kontakti lapse ja last kasvatava vanemaga.

 

Paragrahv 15. Alaealisele kodakondsuse saamiseks esitatavad dokumendid 

[08.12.1998]

 

(1) Alla 15-aastasele alaealisele kŠesoleva seaduse ¤-s 13 v›i 14 sŠtestatud juhtudel Eesti kodakondsuse saamiseks esitatud sooviavalduses peab olema mŠrgitud: 

 

1) alaealise ees- ja perekonnanimi, sźnniaeg ja -koht; 

 

2) vanemate v›i lapsendaja v›i eestkostja ees- ja perekonnanimi, sźnniaeg ja -koht v›i eestkosteasutuse nimi; 

 

3) alaealise ja tema vanemate v›i lapsendaja v›i eestkostja elukoht v›i eestkosteasutuse asukoht; 

 

4) alaealise ja tema vanemate v›i lapsendaja v›i eestkostja kodakondsus; 

 

5) alaealise vanemate v›i lapsendaja v›i eestkostja v›i eestkosteasutuse juhi kinnitus selle kohta, et alaealine ja alaealise vanemad v›i lapsendaja v›i eestkostja vastavad kŠesoleva seaduse ¤-s 13 v›i 14 sŠtestatud tingimustele; 

 

6) alaealise vanemate v›i lapsendaja v›i eestkostja v›i eestkosteasutuse juhi allkiri. 

 

(2) Sooviavaldusele lisatakse: 

 

1) alaealise kaks fotot (4ˇŃ5 cm); 

 

2) alaealise sźnnitunnistus v›i isikut ja kodakondsust t›endav dokument; 

 

3) dokumendid, mis t›endavad, et alaealine vastab kŠesoleva seaduse ¤-s 13 v›i 14 sŠtestatud tingimustele; 

 

4) dokumendid, mis t›endavad, et alaealise vanemad v›i lapsendaja v›i eestkostja vastavad kŠesoleva seaduse ¤-s 13 v›i 14 sŠtestatud tingimustele; 

 

5) kŠesoleva seaduse ¤ 13 1. l›ikes nimetatud juhul vanemate notariaalselt t›endatud kokkulepe. 

 

(3) Alaealist źksi kasvatav vanem esitab lisaks kŠesoleva paragrahvi 2. l›ikes nimetatule dokumendi, mis t›endab kŠesoleva seaduse ¤-s 141 sŠtestatud fakti olemasolu.

 

4. peatźkk

 

Eesti kodakondsuse taastamise tingimused

 

Paragrahv 16. Eesti kodakondsuse taastamise ›igus

 

(1) Igaźhel, kes on alaealisena kaotanud Eesti kodakondsuse, on ›igus selle taastamisele.

 

(2) Eesti kodakondsust taastada sooviv isik peab viibima pźsivalt Eestis ning olema vabastatud senisest kodakondsusest

v›i t›endama, et ta vabastatakse sellest seoses Eesti kodakondsuse taastamisega.

 

Paragrahv 17. Eesti kodakondsuse taastamiseks esitatavad dokumendid

 

(1) Eesti kodakondsust taastada sooviv isik esitab omakŠeliselt kirjutatud sooviavalduse, milles on mŠrgitud:

 

1) ees- ja perekonnanimi;

2) andmed ees- ja perekonnanime muutmise kohta;

3) sźnniaeg ja -koht;

4) kodakondsus;

5) elukoht;

6) ustavusvanne vastavalt kŠesoleva seaduse paragrahv 6 punktile 7;

7) allkiri.

 

(2) Isik esitab lisaks sooviavaldusele:

1) kaks fotot (4x5 cm); 

2) isikut ja kodakondsust t›endavad dokumendid;

3) dokumendi, mis t›endab isiku pźsivat viibimist Eestis;

4) Eesti kodakondsuse kaotamist t›endavad dokumendid;

5) riigil›ivu tasumise kviitungi.

 

5. peatźkk

 

Eesti kodakondsuse saamise ja taastamise kord

 

Paragrahv 18. Dokumentide esitamine 

 

(1) Eesti kodakondsuse saamiseks v›i taastamiseks vajalikud dokumendid esitab isik Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutusele.

 

(2) Alla 15-aastase alaealise v›i tŠisealise teov›imetu isiku eest esitab kŠesoleva paragrahvi 1. l›ikes nimetatud dokumendid ja sooritab kŠesolevas seaduses sŠtestatud toimingud tema vanem, lapsendaja, Eesti kodakondsuses olev eestkostja v›i eestkosteasutus.

[08.12.1998]

 

Paragrahv 19. Eesti kodakondsuse saamiseks v›i taastamiseks esitatud dokumentide registreerimine ja menetlemine

 

(1) Sooviavaldus Eesti kodakondsuse saamiseks v›i taastamiseks registreeritakse ja v›etakse menetlusse Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutuses, kui isik esitab koos sooviavaldusega kodakondsuse saamiseks k›ik kŠesoleva seaduse paragrahvis 12, alla 15-aastase alaealise puhul paragrahvis 15 ning kodakondsuse taastamiseks k›ik paragrahvis 17 loetletud dokumendid.

 

(2) Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus vŠljastab isikule tema sooviavalduse registreerimise ja menetlusse v›tmise kohta t›endi, mille vormi kehtestab Vabariigi Valitsus.

 

(3) Eesti kodakondsust saada sooviv isik kinnitab kirjalikult Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutuses źhe aasta mššdumisel Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse registreerimise pŠevast, et ta jŠtkuvalt soovib saada Eesti kodakondsust ning vastab kŠesolevas seaduses sŠtestatud tingimustele, ja esitab t›endi selle kohta, et ta on vabastatud senisest kodakondsusest v›i vabastatakse

sellest seoses Eesti kodakondsuse saamisega v›i on tunnistatud kodakondsuseta isikuks.

[08.12.1998]

 

(4) Kui Eesti kodakondsust saada sooviv isik on tŠitnud kŠesoleva paragrahvi 3. l›ikes sŠtestatud tingimused źhe kuu jooksul źheaastase tŠhtaja l›ppemisest arvates, esitab Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus kuue kuu jooksul isiku dokumendid koos omapoolse p›hjendatud ettepanekuga Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks. Kui isik ei tŠida kŠesoleva paragrahvi 3. l›ikes sŠtestatud tingimusi kŠesolevas l›ikes sŠtestatud tŠhtajal, siis tema sooviavalduse menetlemine l›petatakse ning talle teatatakse sellest kirjalikult.

 

(41) Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus esitab sooviavalduse alla 15-aastasele alaealisele Eesti kodakondsuse saamiseks koos p›hjendatud ettepanekuga Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks Vabariigi Valitsusele kuue kuu jooksul sooviavalduse

registreerimisest arvates.

[08.12.1998]

 

(5) Kui Eesti kodakondsust taastada sooviv isik esitab Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutusele źhe aasta jooksul, arvates Eesti kodakondsuse taastamise sooviavalduse registreerimise pŠevast, t›endi selle kohta, et ta on vabastatud senisest kodakondsusest v›i vabastatakse sellest seoses Eesti kodakondsuse taastamisega v›i on tunnistatud kodakondsuseta isikuks, esitab Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus kuue kuu jooksul isiku dokumendid koos omapoolse p›hjendatud ettepanekuga Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsuse taastamise otsustamiseks.

 

(6) Kui Eesti kodakondsust taastada sooviv isik ei esita kŠesoleva paragrahvi 5. l›ikes nimetatud t›endit źhe aasta jooksul Eesti kodakondsuse taastamise sooviavalduse registreerimise pŠevast arvates, siis tema sooviavalduse menetlemine l›petatakse ning talle teatatakse sellest kirjalikult.

 

Paragrahv 20. Eesti kodakondsuse andmise v›i taastamise otsustamine

 

(1) Eesti kodakondsuse andmise v›i taastamise otsustab Vabariigi Valitsus.

 

(2) Vabariigi Valitsuse Eesti kodakondsuse andmise v›i taastamise korraldus j›ustub allakirjutamise pŠeval, kui korralduses eneses ei sŠtestata muud tŠhtaega.

 

(3) Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele anda v›i taastada Eesti kodakondsus seda soovivale isikule, annab Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus talle kodakondsustunnistuse.

 

Paragrahv 21. Eesti kodakondsuse andmisest v›i taastamisest keeldumine

 

(1) Eesti kodakondsust ei anta ega taastata isikule, kes:

1) on Eesti kodakondsuse v›i seda t›endava dokumendi taotlemisel valeandmete esitamisega varjanud asjaolusid, mis vŠlistavad talle Eesti kodakondsuse andmise v›i taastamise v›i oleksid vŠlistanud talle Eesti kodakondsust t›endava dokumendi vŠljastamise;

[08.12.1998]

2) ei jŠrgi Eesti p›hiseaduslikku korda v›i ei tŠida Eesti seadusi;

3) on tegutsenud Eesti riigi ja tema julgeoleku vastu;

4) on toime pannud kuriteo, mille eest talle on m›istetud vabadusekaotus kestusega źle źhe aasta ja kelle karistatus ei ole kustunud v›i keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest;

5) on tšštanud v›i tšštab vŠlisriigi luure- v›i julgeolekuteenistuses;

6) on teeninud kaadris›javŠelasena vŠlisriigi relvaj›ududes, sealt reservi arvatud v›i erru lŠinud, samuti tema abikaasale, kes on saabunud Eestisse seoses s›javŠelase lŠhetamisega teenistusse, reservi v›i erru.

 

(2) Eesti kodakondsus v›idakse anda v›i taastada vŠlisriigi relvaj›ududest erru lŠinud isikule, kes on olnud sźnniga Eesti kodakondsuse omandanud isikuga abielus vŠhemalt viis aastat ja see abielu ei ole lahutatud.

 

(3) Eesti kodakondsust ei anta isikule, kelle vanemad v›i lapsendaja v›i eestkostja v›i eestkosteasutus esitas talle Eesti kodakondsuse taotlemisel valeandmeid asjaolude kohta, mis omavad tŠhtsust Eesti kodakondsuse andmise otsustamisel.

[08.12.1998]

 

6. peatźkk

 

Eesti kodakondsuse kaotamise tingimused ja kord

 

Paragrahv 22. Eesti kodakondsuse kaotamine

 

Eesti kodakondsus kaob:

1) Eesti kodakondsusest vabastamisega;

2) Eesti kodakondsuse Šrav›tmisega;

3) m›ne muu riigi kodakondsuse vastuv›tmisega.

 

Paragrahv 23. Eesti kodakondsusest vabastamiseks esitatavad dokumendid

 

Isik esitab Eesti kodakondsusest vabastamiseks:

1) sooviavalduse, milles on mŠrgitud ees- ja perekonnanimi, sźnniaeg ja -koht, elukoht, taotletav kodakondsus ja allkiri;

2) isikut ja kodakondsust t›endavad dokumendid;

3) t›endi selle kohta, et ta on saanud m›ne muu riigi kodakondsuse v›i saab selle seoses Eesti kodakondsusest vabastamisega.

4) riigil›ivu tasumise kviitungi.

[08.12.1998]

 

Paragrahv 24. Dokumentide esitamine

 

(1) Dokumendid Eesti kodakondsusest vabastamiseks esitatakse Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutusele v›i Eesti vŠlisesindusele, kui isik elab pźsivalt vŠlisriigis.

 

(2) Alla 15-aastase alaealise v›i tŠisealise teov›imetu isiku eest esitab kŠesoleva paragrahvi 1. l›ikes nimetatud dokumendid tema vanem, lapsendaja, eestkostja v›i eestkosteasutus.

 

Paragrahv 25. Eesti kodakondsusest vabastamiseks esitatud dokumentide registreerimine ja menetlemine

 

(1) Eesti kodakondsusest vabastamiseks esitatud dokumendid registreeritakse ja v›etakse menetlusse Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutuses.

 

(2) Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus vŠljastab isikule tema dokumentide registreerimise ja menetlusse v›tmise kohta t›endi, mille vormi kehtestab Vabariigi Valitsus.

 

(3) Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus esitab isiku dokumendid źhe aasta jooksul nende registreerimise pŠevast arvates Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsusest vabastamise otsustamiseks.

 

Paragrahv 26. Piirangud Eesti kodakondsusest vabastamisel

 

Isikut v›idakse Eesti kodakondsusest mitte vabastada, kui:

 

1) tagajŠrjeks on kodakondsusetus;

2) isikul on tŠitmata kohustused Eesti riigi ees;

3) isik on Eesti kaitsej›udude tegevteenistuses.

 

Paragrahv 27. Eesti kodakondsusest vabastamise otsustamine

 

Eesti kodakondsusest vabastamise otsustab Vabariigi Valitsus.

 

Paragrahv 28. Eesti kodakondsuse Šrav›tmine

 

(1) Eesti kodakondsus v›etakse Šra Vabariigi Valitsuse korraldusega isikult, kes on:

1) astunud Eesti kodanikuna vŠlisriigi riigi- v›i s›javŠeteenistusse Vabariigi Valitsuse loata;

2) astunud vŠlisriigi luure- v›i julgeolekuteenistusse v›i relvi valdavasse ja s›javŠeliselt korraldatud v›i s›jalisi harjutusi harrastavasse vŠlisriigi organisatsiooni;

3) pźźdnud vŠgivaldsel teel muuta Eesti p›hiseaduslikku korda;

4) Eesti kodakondsuse saamisel v›i taastamisel varjanud valeandmete esitamisega asjaolusid, mis oleksid vŠlistanud talle Eesti kodakondsuse andmise v›i taastamise;

[08.12.1998]

5) m›ne muu riigi kodakondsuses, kuid ei ole vabastatud Eesti kodakondsusest.

 

(2) Kelleltki ei tohi veendumuste pŠrast v›tta Eesti kodakondsust. 

 

(3) KŠesoleva paragrahvi 1. l›ige ei laiene isikutele, kes on omandanud Eesti kodakondsuse sźnniga. 

 

Paragrahv 29. Eesti kodakondsuse kaotamine m›ne muu riigi kodakondsuse vastuv›tmise v›i Eesti kodakondsusest loobumisega

 

Isik loetakse Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutuse poolt Eesti kodakondsuse kaotanuks m›ne muu riigi kodakondsuse vastuv›tmise v›i Eesti kodakondsusest loobumisega m›ne muu riigi kodakondsuse kasuks.

[08.12.1998]

 

Paragrahv 30. Eesti kodakondsust t›endavate dokumentide tagastamine

 

Isik, kes on kaotanud Eesti kodakondsuse, tagastab Eesti kodakondsust t›endavad dokumendid Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutusele.

 

7. peatźkk

 

L›ppsŠtted

 

Paragrahv 31. Eesti kodakondsuse saamine enne kŠesoleva seaduse j›ustumist kehtinud korras

[08.12.1998]

(1) VŠlismaalane, kes esitas n›utavad dokumendid Eesti kodakondsuse saamiseks enne kŠesoleva seaduse j›ustumist kehtinud korras, saab Eesti kodakondsuse dokumentide menetlusse v›tmisel kehtinud tingimustel ja korras.

 

(2) Enne kŠesoleva seaduse j›ustumist alusetult Eesti kodaniku passi saanud isiku avaldus Eesti kodaniku passi saamiseks loetakse Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduseks varem kehtinud kodakondsuse seaduse ¤ 6 v›i ¤ 7 punkti 1 alusel, kui ta esitab Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras kirjaliku taotluse ja varem kehtinud seaduse ¤-s 6 v›i ¤ 7 punktis 1 sŠtestatud n›uete tŠitmist t›endavad dokumendid, kusjuures eesti keele tundmist hinnatakse kŠesoleva seaduse ¤-s 8 kehtestatud tingimustel ja korras.

 

(3) KŠesoleva paragrahvi 2. l›iget rakendatakse ka isiku suhtes, keda pŠrast kŠesoleva seaduse j›ustumist on alusetult loetud Eesti kodanikuks 1. l›ikes nimetatud isiku jŠrgi.

 

(4) KŠesolevas paragrahvis nimetatud isikule ei anta Eesti kodakondsust, kui tema suhtes tuvastatakse kŠesoleva seaduse ¤ 21 1. l›ikes nimetatud asjaolu.

 

Paragrahv 33. Dokumentide vastuv›tmise eritingimused ja aja arvestamine

 

Enne 1990. aasta 1. juulit Eestisse asunud isiku suhtes, kes taotleb Eesti kodakondsust, ei rakendata kŠesoleva seaduse paragrahv 6 punktis 2 sŠtestatud alalise elamisloa alusel elamise n›uet, kui ta viibib pźsivalt Eestis vŠlismaalaste seaduses (RT I 1993, 44, 637; 1994, 41, 658) sŠtestatud tingimustel.

 

Paragrahv 34. Eesti keele oskuse erin›uded

 

(1) Enne 1930. aasta 1. jaanuari sźndinud Eesti kodakondsust taotlev isik on keeleeksamil vabastatud kŠesoleva seaduse paragrahv 8 2. l›ike punktis 4 sŠtestatud n›uetest.

 

(2) Eesti kodakondsust taotlev nŠgemispuudega invaliid on keeleeksamil vabastatud kŠesoleva seaduse paragrahv 8 2. l›ike punktides 3 ja 4 sŠtestatud n›uetest.

 

(3) Eesti kodakondsust taotlev kuulmis- ja k›nepuudega invaliid on keeleeksamil vabastatud kŠesoleva seaduse paragrahv 8 2. l›ike punktides 1 ja 2 sŠtestatud n›uetest.

 

(4) KŠesoleva paragrahvi 2. ja 3. l›ikes sŠtestatud tingimused kehtivad esimese grupi invaliidile ja sellele teise grupi invaliidile, kelle invaliidsusgrupp on antud tŠhtajatult ja kes oma tervisliku seisundi t›ttu ei ole v›imeline kŠesoleva seaduse paragrahvis 8 sŠtestatud tingimuste kohaselt keeleeksamit sooritama.

 

Paragrahv 35. Eesti kodakondsuse saamise eritingimused tŠisealisele teov›imetule isikule

 

TŠisealine teov›imetu Eesti kodakondsust taotlev isik on vabastatud kŠesoleva seaduse paragrahv 6 punktides 3-7 sŠtestatud tingimuste tŠitmisest.

 

Paragrahv 36. Halduskohtusse pššrdumise ›igus

 

Kui isik leiab, et Vabariigi Valitsuse v›i Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutuse v›i selle ametniku ›igusakti v›i toiminguga on rikutud tema kŠesolevas seaduses sŠtestatud ›igusi v›i piiratud tema vabadusi, v›ib ta pššrduda kaebusega halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1993, 50, 694; 1994, 16, 290; 28, 425) sŠtestatud korras.

 

Paragrahv 37. Varasemate ›igusaktide kehtetuks tunnistamine

 

Tunnistatakse kehtetuks:

1) kodakondsuse seadus (RT 1938, 39, 357; 43, 404 ja 405 XVI);

2) kodakondsuse seaduse muutmise seadus (RT 1939, 114, 882);

3) Eesti Vabariigi †lemn›ukogu otsus ŇKodakondsuse seaduse rakendamise kohtaÓ (RT 1992, 7, 109);

4) kodakondsuse taotlejale esitatavate eesti keele tundmise n›uete seadus (RT 1993, 11, 171);

5) Eesti Vabariigi †lemn›ukogu otsuse ŇKodakondsuse seaduse rakendamise kohtaÓ muutmise seadus (RT 1993, 13, 204);

6) kodakondsuse seaduse muutmise seadus (RT 1993, 17, 272);

7) kodakondsust kŠsitlevate ›igusaktide osalise muutmise ja kehtetuks tunnistamise seadus (RT I 1994, 88, 1491).

 

Paragrahv 38. Seaduse j›ustumine

 

KŠesolev seadus j›ustub 1995. aasta 1. aprillil.

 

Riigikogu esimees

†lo Nugis